Mart 20, 2018, 05:03:33 pre podne

Skorašnje poruke

Stranice: [1] 2 3 ... 10
1
Statut MAS-a / NOVI STATUT MAS-a USVOJEN 23.12.2017 U KOBILJU
« Poslednja poruka Ana MK Sorabi poslato danas u 12:07:54 pre podne »
U skladu sa odredbama člana 3. stav 3. i člana 40. Zakona o sportu (Sl. Glasnik RS, broj 10/16), i članova 15. 17.  i 18. Statuta Moto Asocijacije Srbije, u postupku usvajanja novog Statuta, na Skupštini održanoj 10.02.2018 godine, usvojen je sledeći

S T A T U T
MOTO ASOCIJACIJE SRBIJE – MAS

OPŠTE ODREDBE
Član 1.
Moto Asocijacija Srbije (u daljem tekstu MAS), je društvena, sportsko-rekreativna, vanstranačka, motociklistička organizacija u kojoj se udružuju moto klubovi Srbije radi ostvarivanja ličnih i zajedničkih ciljeva i zadataka utvrđenih ovim Statutom.
Član 2.
Sedište MAS-a nalazi se u Šidu, u Ulici Zmaj Jovina 66.
Svoju aktivnost MAS obavlja na teritoriji Republike Srbije.
Član 3.
MAS ima svojstvo pravnog lica, sa pravima, obavezama i odgovornostima koje proizilaze iz Ustava, Zakona i Statuta. MAS predstavlja organ upravljanja, a zastupa ga predsednik.
Član 4.
Asocijacija posluje pod nazivom: МОТО АСОЦИЈАЦИЈА СРБИЈЕ
Skraćeni naziv: MAC
MAS ima pečat, štambilj i zastavu. Pečat je okruglog oblika i na njemu piše u gornjem delu kruga „МОТО АСОЦИЈАЦИЈА СРБИЈЕ“ – ĆIRILIČNIM PISMOM, u sredini MAС – ĆIRILIČNIM PISMOM, a u donjem delu СРБИЈА – ĆIRILIČNIM PISMOM.
MAS ima svoj amblem, memorandum, značku i maskotu koje određuje Skupština.Član 5.
MAS podstiče i koordinira aktivnost svojih članova, odnosno klubova na ostvarivanju ličnih i zajedničkih ciljeva u skladu sa Ustavom, Zakonom i odredbama ovog Statuta. U ostvarivanju svojih ciljeva i zadataka, MAS naročito radi na:
-organizovanju i održavanju moto manifestacija nacionalnog i međunarodnog karaktera;
 -organizovanju i održavanju motociklističkih sportsko rekreativnih manifestacija, odnosno takmičenja, manifestacija nacionalnog i međunarodnog karaktera u unapređenju sticanja veštine motociklističkog iskustva i znanja, kroz sopstvene organizovane stručne ustanove, i donošenju veće sigurnosti prilikom bavljenja motociklizmom;
-razvijanju i omasovljavanju motociklizma, čime doprinosi razvoju sporta i fizičke kulture;
 -stvaranju materijalnih, kadrovskih i drugih uslova za stručno usavršavanje i razvoj na ličnom planu, kao i afirmaciju svojih članova kroz rad i lično angažovanje;
-stvaranje materijalnih i finansijskih uslova, kako bi članovi Moto Asocijacije učestvovali na takmičenjima i okupljanjima motociklista, kako u zemlji tako i u inostranstvu;
-negovanje i gajenje tradicije motociklizma.

ODNOS I SARADNJA SA DRUGIM ORGANIZACIJAMA I ZAJEDNICAMA
Član 6.
Radi ostvarivanja zajedničkih potreba i interesa, MAS donosi programe i planove rada za učešće u međunarodnim aktivnostima.
Član 7.
Radi ostvarivanja svojih ciljeva i zadataka, MAS se može udružiti i sa srodnim društvima i privatnim organizacijama, i sa njima napraviti sporazum o saradnji. Odluku donosi Skupština MAS-a, a uslovi saradnje biće precizirani drugim opštim aktima MAS-a, u skladu sa Zakonom.
Član 8.
Radi postizanja ciljeva i zadataka, MAS može osnivati preduzeća, ustanove, agencije i druge zakonom propisane oblike kako u zemlji, tako i u inostranstvu, samostalno ili sa drugim pravnim i fizičkim licima.
Član 9.
MAS može razvijati određene oblike međunarodne saradnje sa srodnim organizacijama iz drugih zemalja, u skladu sa društvenim dogovorom o međunarodnoj saradnji društvenih organizacija i saveza, a uslovi saradnje biće precizirani drugim opštim aktima MAS-a, u skladu sa Zakonom.
Član 10.
Odluku o udruživanju i saradnji sa drugim srodnim organizacijama može doneti Skupština MAS-a.
ČLANSTVO U MAS-u
Član 11.
Članovi MAS-a su moto klubovi Srbije koji svojim aktivnostima doprinose ostvarivanju ciljeva i zadataka MAS-a. Član MAS-a može postati svaki moto klub Srbije koji prihvata odredbe ovog Statuta. Članstvo u MAS-u se stiče podnošenjem pristupnice i upisom u registar MAS-a. Svi članovi imaju jednaka prava i obaveze.
Član 12.
Strani moto klub može biti član MAS-a ukoliko to nije u suprotnosti sa interesima Republike Srbije, ukoliko to nije zakonom ograničeno i ako lično prihvata odredbe Statuta.
Član 13.
Prava, dužnosti i obaveze članova MAS-a su:
-da bira i bude biran u organe uprave MAS-a i  da aktivno i odgovorno učestvuje u njihovom radu;
-da učestvuje u realizaciji programa rada i da doprinese njegovom stručnom, kadrovskom i materijalnom razvoju;
-da se u radu pridržava zakonskih propisa, ovog Statuta i drugih akata MAS-a;
-da svojim radom i ponašanjem čuva ugled MAS-a;
-da bude informisan o svim bitnim pitanjima za rad MAS-a;
-da uredno plaća godišnju članarinu MAS-a. Odluku o iznosu članarine donosi Skupština MAS-a.
Član 14.
-članstvo u MAS-u prestaje dobrovoljno, istupanjem člana MAS-a;
-članstvo u MAS-u prestaje brisanjem iz evidencije;
-članstvo u MAS-u prestaje isključivanjem na osnovu odluke Skupštine MAS-a;
-članstvo u MAS-u prestaje prestankom rada MAS-a;
Smatra se da je član istupio iz MAS-a ukoliko pismeno podnese zahtev i dobije rešenje o prestanku članstva.
ORGANI MAS-a
Skupština MAS-a, Upravni odbor i Nadzorni odbor
Član 15.
Skupština MAS-a je najviši organ upravljanja.
Skupštinu MAS-a sačinjavaju predstavnici moto klubova koje su njihove Skupštine izabrale, i to po jedan predstavnik iz svakog moto kluba.
Skupština Moto Asocijacije Srbije odlučuje o:
-usvajanju, odnosno izmenama I dopunama Statuta sportskog udruženja;
-usvajanju izveštaja o realizaciji programa koji se finansiraju iz javnih sredstava;
-izboru, odnosno imenovanju I razrešenju lica ovlašćenog za zastupanje I članova organa Moto Asocijacije Srbije, osim ako Statutom nije drukčije uređeno;
-udruživanju u savez;
-statusnim promenama;
-usvajanju finansijskih I prihvatanju revizorskih izveštaja;
-utvrđuje program rada i finansijski plan rada;
-donosi pojedinačna i opšta akta, i vrši dopune i izmene;
-odlučuje o dodeli nagrada i priznanja MAS-a;
-utvrđuje visinu članarine;
-utvrđuje izgled amblema, zastave i značke MAS-a;
-imenuje glavnog i odgovornog urednika glasila i publikacija;
-odlučuje o molbama, predlozima, prigovorima i žalbama članova MAS-a upućenih skupštini;
-donosi odluku o prestanku rada Moto Asocijacije, podmirenju obaveza i raspodeli imovine po prestanku rada;
-drugim pitanjima utvrđenim zakonom I Statutom Moto Asocijacije Srbije.
Skupština ima kvorum za rad I odlučivanje kada je na sednici prisutno više od polovine ukupnog broja članova MAS.
Član 16.
Sednica Skupštine može biti redovna I vandredna.
Sednice Skupštine MAS-a održavaju se najmanje jednom godišnje, a po potrebi i više puta. Sednicu Skupštine saziva Upravni odbor.
Sazivanje vandredne sednice Skupštine može tražiti Upravni odbor, Nadzorni odbor I jedna trećina članova Skupštine uz predlaganje dnevnog reda, a ako nadležni organ MAS-a ne sazove Skupštinu, nju mogu sazvati oni članovi MAS-a koji su tražili njeno sazivanje.
Odlukom o sazivanju, određuje se vreme i mesto održavanja, kao i predlog dnevnog reda. Poziv se upućuje najmanje deset dana pre održavanja Skupštine. Sednicom Skupštine predsedava Predsednik Moto Asocijacije Srbije.
O toku rada Skupštine vodi se zapisnik koji potpisuju zapisničar I predsednik Skupštine.
Sednica Skupštine ima kvorum ukoliko je prisutno više od polovine ukupnog broja članova.
Član 17.
Upravni odbor je organ upravljanja i ima pet članova koje bira Skupština iz redova članstva: Predsednik, Potpredsednik, Sekretar i dva člana Upravnog odbora. Upravni odbor ima pravo da kooptira još dva člana sa pravom glasa.
Mandat članova Upravnog odbora traje dve godine i ista lica mogu ponovo biti birana, ako Skupština drugačije ne odluči.
Član 18.
Nadzorni odbor ima tri člana i ista lica mogu biti ponovo birana.
Nadzorni odbor vrši kontrolu materijalno-finansijskog poslovanja u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Mandat novoizabranog člana Nadzornog odbora traje do isteka mandata ostalih članova Nadzornog odbora.
Član 19.
Upravni odbor MAS-a vrši sledeće poslove:
-rukovodi radom MAS-a, odlučuje o svim pitanjima iz svoje nadležnosti, u skladu sa ovim Statutom, Zakonom i propisima;
-stara se o sprovođenju odluka Skupštine;
-organizuje izvršenje i prati realizaciju programa rada;
-ostvaruje međunarodnu saradnju;
-utvrđuje predlog nacrta izmena i dopuna Statuta i drugih akata asocijacije koje donosi Skupština;
-raspolaže imovinom MAS-a;
-bira i opoziva delegate MAS-a u u organima organizacija u koje je MAS udružen;
-donosi odluku o nabavci osnovnih sredstava, inventara Asocijacije i odlučuje o načinu njihovog korišćenja;
-odlučuje o dodeli nagrada i priznanja članovima Asocijacije;
-Upravni odbor radi na sednicama koje se održavaju prema potrebi;
-odluke su punovažne ukoliko je prisutno više od polovine članova;
-obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom;
-za svoj rad Upravni odbor odgovara Skupštini MAS-a.
Član 20.
Sednice Upravnog odbora saziva i njima rukovodi Predsednik MAS-a.
Osim toga Predsednik ima i sledeća zaduženja:
-stara se o izvršenju programa i primeni ovog Statuta i drugih akata;
-zastupa Upravni odbor i MAS i predstavlja MAS;
-ovlašćen je da zastupa Asocijaciju u obavljanju poslova koji su u opštem interesu MAS-a, kao i da deponuje svoj potpis kod Privrednog suda i nadležnih organizacija;
-Predsednika zamenjuje Potpredsednik u poslovima vezanim za osnovnu delatnost MAS-a, kao i u obavljanju drugih poslova po ovlašćenju Predsednika;
-za obavljanje poslova Predsednik može ovlastiti i drugo lice;
-mandat Predsednika traje dve godine, sa mogućnošću ponovnog izbora, ako Skupština drugačije ne odluči.
Član 21.
Sekretar MAS-a ima zadatak da:
-zastupa MAS u imovinsko-pravnim odnosima i to po ovlašćenju Predsednika;
-priprema materijale za sednice Skupštine MAS-a;
-stara se i neposredno je odgovoran za izvršenje programa rada i finansijskog plana MAS-a, primenu Statuta i drugih akata;
-obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom, koje su mu poverili ili ga ovlastili Predsednik ili Upravni odbor.


JAVNOST RADA
Član 22.
Rad Moto Asocijacije Srbije je javan.
Upravni odbor donosi odluke i preuzima mere koje će obezbediti javnost rada.
IMOVINA – SREDSTVA MAS-a
Član 23.
Za ostvarivanje ciljeva i zadataka utvrđenih ovim Statutom, MAS stiče novčana sredstva na sledeći način:
-od doprinosa i članarine svojih članova;
-iz sopstvenih prihoda;
-od poklona i donatorstva;
-od drugih ostvarenih prihoda u skladu sa Zakonom.
Materijal, oprema i delovi koje nabave članovi za potrebe MAS-a, smatraju se sredstvima MAS-a.
Član 24.
Imovinom MAS-a upravlja Upravni odbor, koji je odgovoran  Skupštini.
Član 25.
Sredstva MAS-a se utvrđuju i raspoređuju finansijskim planom. Finansijski plan donosi Skupština najmanje jednom godišnje.
Završni račun usvaja Skupština.
MAS može za svoje članove vršiti nabavku novih motocikala i rezervnih delova, kako u zemlji tako i u inostranstvu.
MAS može imati prostorije u okviru kojih će raditi bife za članove Asocijacije.
Organizovaće se razne priredbe i manifestacije, kao i susreti sa moto savezima i moto klubovima iz inostranstva.
Obavljanje pojedinačnih stručnih poslova (finansijskih, administrativno-tehničkih i pomoćnih), koji su privremenog karaktera, Upravni odbor može da poveri pojedinim radnicima na osnovu zaključenog pismenog Ugovora o povremenom vršenju tih poslova.
U cilju posebnog priznanja za postignute rezultate u radu MAS-a, Upravni odbor može dodeljivati posebna priznanja i materijalne ili novčane nagrade.
Ustanovljenje priznanja i nagrada, kao i uslovi i kriterijumi za njihovo dodeljivanje i način njihovog dodeljivanja, regulišu se odlukom koju donosi Upravni odbor MAS-a.
DISCIPLINSKA ODGOVORNOST
Član 26.
Za povredu odredaba ovog Statuta i za pričinjenu štetu na sredstvima MAS-a, članovi MAS-a disciplinski i materijalno odgovaraju.
Za disciplinsku i materijalnu odgovornost, postupak pred Skupštinom Asocijacije može pokrenuti svaki član MAS-a.
Upravni odbor može doneti poseban Pravilnik za nagrađivanje i kažnjavanje članova MAS-a, prema kome su svi članovi Asocijacije obavezni da ga poštuju.
IZMENE I DOPUNE STATUTA
Član 27.
Inicijativu za izmenu i dopunu Statuta mogu dati svi članovi MAS-a i dostaviti Upravnom odboru u pisanom obliku.
Odluku o izmeni i dopuni Statuta donosi Skupština MAS-a ličnim izjašnjavanjem članova Skupštine putem glasanja.

PRESTANAK RADA MAS-a
Član 28.
MAS prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva MAS-a, kao i drugim slučajevima predviđenim Zakonom.
Za slučaj prestanka rada MAS-a, kao primalac njegove imovine određuje se domaće neprofitno pravno lice osnovano na teritoriji Republike Srbije radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva.
Ako se u trenutku prestanka rada MAS-a ne bude moglo postupiti na način određen ovim Statutom za Raspodelu imovine, imovina MAS-a postaje imovina Republike Srbije.
Za punovažnu odluku Skupštine i prestanku rada potrebno je da se izjasne najmanje dve trećine članova Skupštine.
PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 29.
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.
Stupanjem na snagu ovog Satatuta, prestaje da važi Statut donesen 08.01.2012 godine.


                                                                                                                            Predsednik MAS-a
                                                                                                                                Josip Hapčak
                                                                                                                           ________________


2
Članovi Foruma - Predstavljanje / Odg: Predstavljanje
« Poslednja poruka MR.Čokanlija poslato juče u 10:38:20 posle podne »
Pozdrav Josipe i dobrodošao na forum  *200  *611
3
17.3.2018 - Moto Klub Čokanlija se zahvaljuje našem bratskom MK Šidu za srdačan doček i nenadmašno gostoprimstvo
kojim svake godine privlače sve više Bajkera iz cele bivše Juge na jednu od najboljih moto žurki u čitavom regionu !!!

Besprekorna organizacija u Šidu daje neki magični osećaj kao da smo se svi mi sa nekog dalekog puta ponovo vratili svojoj kući!
Hvala na svemu našoj voljenoj braći iz Moto Kluba ŠID  *64 *349 *600  *200
10+
4
Članovi Foruma - Predstavljanje / Predstavljanje
« Poslednja poruka josip.b poslato juče u 08:45:28 posle podne »
Pozdrav ja sam josip iz subotice.ljubitelj dvotockaša.vozim kawasaki zx6r 636 2006g.
5
Moto klubovi u MAS-u / Odg: MOTO KLUB KOLUBAJKERI - RUDOVCI
« Poslednja poruka Pecko - MK Margum poslato juče u 04:32:05 posle podne »
Čestitam . To su najljepše vesti
6
Svaka cast bratskom MK “Sid”. Zurka je bila odlicna.
*315 *315 *3157
Moto klubovi u MAS-u / ČESTITKE OD SRCA NAŠIM ČLANOVIMA NIKOLI I ALEKSANDRI NA NASLEDNICI SOFIJI
« Poslednja poruka MR.Čokanlija poslato Mart 18, 2018, 10:16:29 posle podne »


Živeli u čast naše Sofije, novog člana Moto kluba Kolubajkeri (MAS) Rudovci!
Uživo kod našeg ponosnog tate Nikole Pačeta, koji je poštujući srpske običaje večeras malo pocepane garderobe  *570
Veliki pozdrav i za ponosnu mamu i našu cenjenu Bajkerku Aleksandru!  *17  *200
Vest koja je obradovala MK Kolubajkere (MAS), MK Fire Wheels (MAS) i sve nas - idemo dalje pun gas! 
8
Crna Hronika / Crna Hronika - Prerano nas je napustio naš tata Rada - Radoslav Nestorović
« Poslednja poruka MR.Čokanlija poslato Mart 18, 2018, 10:42:56 pre podne »


Znam da smo mi na dva tocka jedni drugima braća na putu. To je tako... Po nekim nepisanim pravilima ovoga sveta.
Izvan svih pravila, postojao je još jedan naš brat. Naš drug. I iznad svega čovek.
Neupadljiv.
Srce 3x veće od tela.
Naš tata Rada.
Radoslav Nestorović iz Dolova kraj Pančeva.
Taman sam ga toliko znao da mogu da napišem i to velikim slovima da je bio pravi. 
Tako malo smo se znali a tako mnogo neke tuge mi je njegov odlazak doneo.
Neka bude kao u pesmi.
Tata Rada mora dalje, tata Rada naći mora, tata Rada ne može na nebo poći bez motora.
Hayabusa je u stvari sinonim za tata Radu.

Danas u 58 godini je rešio da ode i malo se odmori od svih nas koji smo ga voleli.
Ne. Niko njega nije uspeo oboriti na motoru. Sam je otišao i to prerano.
Neka ti je večna slava Rade. Počivaj u miru.
Tvoj neutešni prijatelj Nikola Kacin iz MK Čivija

Upućujemo najiskrenije saučešće neutešnoj porodici i brojnim prijateljima.
Moto Asocijacija Srbije
9
Crna Hronika / Crna Hronika - Prerano nas je napustio naš tata Rada - Radoslav Nestorović
« Poslednja poruka MR.Čokanlija poslato Mart 18, 2018, 10:42:19 pre podne »
Znam da smo mi na dva tocka jedni drugima braća na putu. To je tako. Po nekim nepisanim pravilima ovoga sveta.
Izvan svih pravila, postojao je još jedan naš brat. Naš drug. I iznad svega čovek.
Neupadljiv.
Srce 3x veće od tela.
Naš tata Rada.
Radoslav Nestorović iz Dolova kraj Pančeva.
Taman sam ga toliko znao da mogu da napišem i to velikim slovima da je bio pravi. 
Tako malo smo se znali a tako mnogo neke tuge mi je njegov odlazak doneo.
Neka bude kao u pesmi.
Tata Rada mora dalje, tata Rada naći mora, tata Rada ne može na nebo poći bez motora.
Hayabusa je u stvari sinonim za tata Radu.

Danas u 58 godini je rešio da ode i malo se odmori od svih nas koji smo ga voleli.
Ne. Niko njega nije uspeo oboriti na motoru. Sam je otišao i to prerano.
Neka ti je večna slava Rade. Počivaj u miru.
Sahrana danas u 13 časova u Dolovu.
10
Moto Skupovi i Žurke Klubova MAS-a / Odg: 21.04.2018 - MOTO ŽURKA MK ROAD FLYERS (MAS) - MUŽLJA
« Poslednja poruka MR.Čokanlija poslato Mart 16, 2018, 07:54:50 posle podne »
MK Čokanlije dolazi - vidimo se Braćo!
Stranice: [1] 2 3 ... 10