Jun 06, 2020, 11:46:04 posle podne

Autor Tema: Predlog novog Statuta MAS-a !  (Pročitano 6132 puta)

0 članova i 1 gost pregledaju ovu temu.

Van mreže NOCA

 • Vozi da sve vidis i da te svi vide!
 • Bajker Bez Granica
 • *******
 • Poruke: 1415
 • Pol: Muškarac
Predlog novog Statuta MAS-a !
« poslato: Januar 19, 2009, 11:15:28 pre podne »
   MOTO ASOCIJACIJA SRBIJE

STATUT
MOTO ASOCIJACIJE SRBIJE – MAS


Na osnovu člana 27. st.2. Zakona o sportu i čl.4. st.1. i 5.st.1. Pravilnika o registraciji sportskih organizacija kao udruženja sportskih društava i saveza, Skupština MOTO ASOCIJACIJE SRBIJE, usvojila je na sednici održanoj 21.02. 2009. god.

STATUT
MOTO ASOCIJACIJE SRBIJE – MAS
POD IMENOM – MAS

I OPŠTE ODREDBE

ČLAN 1.

Moto asocijacija Srbije, pod nazivom MAS je društvena, sportska, vanstranačka motociklistička organizacija u kojoj se udružuju moto klubovi Srbije radi ostvarivanja ličnih i zajedničkih ciljeva i zadataka utvrdjenih ovim Statutom.
ČLAN 2.
Sedište  MAS-a se nalazi u Beogradu u ul. Krivošijska br. 8                                                                                   
Svoju aktivnost  MAS obavlja na teritoriji Republike Srbije.
ČLAN 3.
MAS ima svijstvo pravnog lica, i to sa pravima,  obavezama i odgovornostima koji proisticu iz Ustava, Zakona i Statuta. MAS predstavlja organ upravljanja - predsednik, a zastupaju ga predsednik, podpredsednik i sekretar.
ČLAN 4.

MAS ima pečat, stambilj i zastavu saveza. Pečat je okruglog oblika i na njemu piše u gornjem delu kruga ’’MOTOASOCIJACIJA SRBIJE’’ u sredini ’’MAS’’ i u donjem delu kruga ’’SRBIJA’’ pečat je pisan latinicom. MAS ima svoj amblem, memorandum, značku i maskotu koje ce odrediti Skupština MAS-a naknadno.

II CILJEVI I ZADACI
ČLAN 5.

MAS podstiče i koordinira aktivnost svojih članova, odnosno klubova na ostvarivanju ličnih i zajedničkih ciljeva u skladu sa Ustavom, Zakonom i odredbama ovog Statuta. U ostvarivanju ciljeva i zadataka MAS naročito radi na: organizovanju i održavanju moto manifestacija nacionalnog i medjunarodnog karaktera, organizovanju i održavanju motociklističkih sportskih manifestacija odnosno takmičenja i drugih manifestacija nacionalnog i medjunarodnog karaktera unapredjenju sticanja veštine motociklističkog iskustva i znanja kroz sopstvene organizovane stručne ustanove i donošenju vece sigurnosti prilikom bavljenja motociklizmom, razvijanju i omasovljavanju motociklizma čime doprinosi razvoju sporta i fizičke kulture, stvaranju materijalnih, kadrovskih i drugih uslova za stručno usavršavanje i razvoj na ličnom planu kao i afirmaciju svojih članova kroz rad i lično angažovanje stvaranje materijalnih i finansijskih uslova  kako bi članovi moto asocijacije ucčestvovali na takmičenjima i okupljanjima motociklista, kako u zemlji tako i u inostranstvu, negovanju i gajenju tradicije motociklizma

III ODNOSI I SARADNJA SA DRUGIM ORGANIZACIJAMA I ZAJEDNICAMA
ČLAN 6.

   Radi ostvarivanja zajedničkih potreba i interesa MAS donosi programe i planove rada za učešće u medjunarodnim aktivnostima.
ČLAN 7.

   Radi ostvarivanja svojih ciljeva i zadataka MAS se može udružiti i sa srodnim društvima i privatnim organozacijama i sa njima napraviti sporazum o saradnji. Odluku donosi Skupština MAS-a.
ČLAN 8.

   Radi postizanja ciljeva i zadataka MAS moze osnivati preduzeća, ustanove, agencije i druge zakonom propisane oblike kako u zemlji, tako i u inostranstvu, samostalno ili sa drugim pravnim i fizičkim licima.

ČLAN 9.

   MAS moze razvijati odredjene oblike medjunarodne saradnje sa srodnim organizacijama iz drugih zemalja u skladu sa društvenim dogovorom o medjunarodnoj saradnji  društvenih organizacija i saveza.
ČLAN 10.

Odluku o udruživanju i saradnji sa drugim srodnim organizacijama može doneti Skupština MAS-a.

IV ČLANSTVO U MAS-u
ČLAN 11.

Članovi MAS-a su moto klubovi Srbije koji svojim aktivnostima doprinose ostvarivanju ciljeva i zadataka MAS-a. Član MAS-a može postati svaki moto klub Srbije koji prihvata odredbe ovog Statuta članstvo u MAS-u se stiče podnošenjem pristupnice i upisom u registar MAS-a svi članovi imaju jednaka prava i obaveze.

ČLAN 12.

Strani moto klub može biti član MAS-a ukoliko to nije u suprotnosti sa interesima Republike Srbije, ukoliko to nije zakonom ograničeno i ako lično prihvata odredbe Statuta.

ČLAN 13.

 Prava, dužnosti i obaveze članova MAS-a su: da bira i bude biran u organe uprave MAS-a i da akivno i odgovorno učestvuje u njihovom radu da učestvuje u  realizaciji programa rada i da doprinese njegovom stručnom rganizacionom, kadrovskom i materijalnom razvoju da se u radu pridržava zakonskih propisa, ovog Statuta i drugih akata MAS-a sa svojim , radom i ponašanjem čuva ugled MAS-a da bude informisan o svim bitnim pitanjima za rada MAS-a da uredno plaća godišnju članarinu MAS-a. Odluku o iznosu članarine donosi Skupština MAS-aČLAN 14.

-članstvo u MAS-u prestaje dobrovoljno,istupanjem člana MAS-a
 -članstvo u MAS-u prestaje brisanjem iz evidencije
-članstvo u MAS-u prestaje isključivanjem na osnovu odluke Skupštine MAS-a
-članstvo u MAS-u prestaje prestankom  rada MAS-a
Smatra se da je clan istupio iz MAS-a ukoliko posmeno podnese zahtev i dobije resenje o prestanku članstva.

V ORGANI MAS-a

Skupština MAS-a
Upravni odbor
Nadzorni odbor

ČLAN 15.

Skupština MAS-a je najviši organa upravljanja.
Skupštinu MAS-a sačinjavaju predstavnici moto klubova koje su njihove Skupštine izabrale, i to po jedan predstavnik iz svakog moto kluba. Skupštna ima sledeće nadležnosti: utvrdjuje program rada i finansijski plan rada, donosi pojedinačna i opšta akta i vrši dopune i izmene odlučuje o dodeli nagrada i priznanja MAS-a utvrdjuje visinu članarine , izgled amblema, zastave i značke MAS-a, imenuje glavnog i odgovornog urednika glasila i publikacija, odlučuje o molbama, predlozima, prigovorima i žalbama članova MAS-a upućenih skupštini, donosi odluku o prestanku rada moto asocijacije, podmirenju obaveza i raspodeli imovine po prestanku rada.

ČLAN 16.

Sednica skupštine održava se najmanje jednom godišnje, a po potrebi može i vise puta. Sednicu Skupštine saziva Upravni odbor ili na pismeni zahtev najmanje 2/3 članova skupštine. Odlukom o sazivanju odredjuje se vreme i mesto održavanja,kao i predlog dnevnog reda. Poziv se upućuje najmanje deset dana pre održavanja Skupštine. Sednicom Skupštine predsedava predsednik asocijacije.


ČLAN 17.

Upravni odbor je organ upravljanja i ima pet članova koje Skupština bira iz redova članova. Predsednik,podpredsednik, sekretar i 2 člana Upravnog odbora. UO ima mogućnost da kooptira još 2 člana sa pravom glasa. Mandat članova UO traje dve godine i ista lica mogu ponovo biti birana, ako Skupština drugačije ne odluči.

ČLAN 18.

   Nadzorni odbor ima tri člana i ista lica mogu biti ponovo birana. Nadzorni odbor vrši kontrolu materijalno finansijskog poslovanja u skladu sa Zakonom i ovim Statutom. Mandat novoizabranog člana Nadzornog odbora traje do isteka mandata ostalih članova odbora.

ČLAN 19.

   Upravni odbor MAS-a vrsi sledeće poslove:
- rukovodi radom MAS-a, odlučuje o svim pitanjima iz svoje nadležnosti u skladu sa ovim Statutom, Zakonom i propisima
- stara se o sprovodjenju odluka Skupštine
- organizuje izvršenje i prati realizaciju programa rada
- ostvaruje medjunarodnu saradnju
- utvrdjuje predlog nacrta izmena i dopuna Statuta i drugih akata asocijacije koje donosi Skupština
- bira i opoziva delegate MAS-a u organe organizacija u koje je MAS udruzen
- donosi odluku o nabavci osnovnih sredstava, inventara asocijacije i odlučuje o načinu njihovog korišćenja
- odlučuje o dodeli nagrada i priznanja clanovima asocijacije
- Upravni odbor radi na sednicama koje se održavaju prema potrebi
- odluke su punovažne ukoliko je prisutno više od polovine članova
- obavlja i druge poslove predvidjene ovim Statutom
- za svoj rad Upravni odbor odgovara Skupštini MAS-a.ČLAN 20.

   Sednice upravnog odbora saziva i njima rukovodi predsednik MAS-a. Osim toga, predsednik ima sledeća zaduženja:
- stara se o izvršenju programa i primeni ovog Statuta i drugih akata
- zastupa Upravni odbor i MAS i predstavlja MAS
 -ovlašćen je da zastupa asocijaciju u obavljanju poslova koji su u opštem interesu MAS-a, kao i da deponuje svoj potpis kod privrednog suda i nadležnih organizacija
- predsednika zamenjuje podpredsednik u poslovima vezanim za osnovnu delatnost MAS-a, kao i u obavljanju drugih poslova po ovlašćenju predsednika
- za obavljanje poslova predsednik može ovlastiti i drugo lice
- mandat predsednika traje dve godine sa mogućnošću ponovog izbora-ako Skupština drugacije ne odluči
ČLAN 21.

   Sekretar MAS-a ima zadatak da:
- zastupa MAS u imovinsko pravnim odnosima i to po ovlašćenju predsednika
- priprema materijale za sednice Skupštine MAS-a
- stara se i neposredno je odgovoran za izvršenje programa rada i finansijskog plana MAS-a, primenu Statuta i drugih akata
- obavlja i druge poslove predvidjene ovim Statutom koje su mu poverili ili ga ovlastili predsednik ili Upravni odbor

VI   JAVNOST RADA
ČLAN 22.

   Rad asocijacije je javan. Upravni odbor donosi odluke i preuzima mere koje ce obezbediti javnost rada.

VII   IMOVINA – SREDSTVA MAS-a
ČLAN 23.

   Za ostvarivanje ciljeva i zadataka utvrdjenih ovim Statutom MAS stiče novčana sredstva na sledeći način:
- od doprinosa i članarine svojih članova
- iz sopstvenih prihoda
- od poklona i donatorstva
- od drugih ostvarenih prihoda, u skladu sa Zakonom
- Materijal, oprema i delovi koje nabave članovi za potrebe MAS-a smatraju se sredstvima MAS-a.
ČLAN 24.

Imovinom MAS-a upravlja Upravni odbor, predsednik i sekretar, a odgovorni su Skupštini.
ČLAN 25.

   Sredstva MAS-a se utvrdjuju i rasporedjuju finansijskim planom. Finansijski plan donosi, a završni račun usvaja Skupština MAS-a najmanje jednom godišnje. MAS može za svoje članove vršiti nabavku novih motocikala i rezervnih delova, kako u zemlji tako i u inostranstvu.
MAS može imati prostorije u okviru kojih ce raditi bife za članove asocijacije. Organizovaće se razne priredbe i manifestacije, kao i susreti sa moto savezima i moto klubovima iz inostranstva.
Obavljanje pojedinačnih stručnih poslova: finansijskih, administrativno tehničkih i pomoćnih, koji s u privremenog karaktera, Upravni odbor može da poveri pojedinim radnicima na osnovu zaključenog pismenog ugovora o povremenom vršenju tih poslova.
U cilju posebnog priznanja za postignute rezultate u radu MAS-a Upravni odbor može  dodeljivati  posebna priznanja i materijalne ili novčane nagrade.
Ustanovljenje priznanja i nagrada,  kao i uslovi i kriterijumi za njihovo dodeljivanje i način njihovog dodeljivanja regulišu se odlukom koju donosi Upravni odbor MAS-a.

VIII    DISCIPLINSKA ODGOVORNOST
ČLAN 26.

   Za povredu odredaba ovog Statuta i za pričinjenu štetu na sredstvima MAS-a članovi MAS-a disciplinski i materijalno odgovaraju. Za disciplinsku i materijalnu odgovornost postupak pred Skupštinom asocijacije može pokrenuti svaki član MAS-a. Upravni odbor može doneti poseban pravilnik za nagradjivanje i kažnjavanje članova MAS-a, prema kome su svi članovi saveza obavezni da ga postuju.

IX   IZMENE I DOPUNE STATUTA
ČLAN 27.

   Inicijativu za izmenu i dopunu Statuta mogu dati svi članovi MAS-a i dostaviti Upravnom odboru u  pisanom obliku.
Odluku o izmeni i dopuni Statuta donosi Skupština MAS-a ličnim izjašnjavanjem članova Skupštine putem glasanja.

X   PRESTANAK RADA MAS-a
ČLAN 28.

   MAS moze prestati sa radom na osnovu odluke Skupštine ili na osnovu odluka nadležnog državnog organa o raspuštanju MAS-a. Skupština pre donošenja odluke o raspuštanju i prestanku rada MAS-a donosi odluku o raspodeli imovine.
Za punovažnu odluku Skupštine i prestanku rada potrebo je da se izjasni najmanje dve trećine šlanova Skupštine. U slučaju prestanka rada MAS-a, imovina  MAS-a pripada:
- ostala imovina ,na osnovu odluke Skupštine,koristi se u cilju podmirenja obaveza MAS-a
- sva ostala imovina vraća se vlasnicima od kojih je dobijena na korišćenje

XI   PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
ČLAN 29.

   Ovaj statut stupa na snagu danom donošenja.


Predsednik MAS-a

Novica Trifunovic

« Poslednja izmena: Januar 19, 2009, 02:39:51 posle podne NOCA »

Van mreže NOCA

 • Vozi da sve vidis i da te svi vide!
 • Bajker Bez Granica
 • *******
 • Poruke: 1415
 • Pol: Muškarac
Odg: Predlog novog Statuta MAS-a !
« Odgovor #1 poslato: Januar 19, 2009, 11:17:47 pre podne »
 Na sednicu UO u Lazarevcu donet je ovaj predlog izmenjenog Statuta MAS-a koji ce ici na usvajanje na Skupstini u Pancevu 21.02. Prdlog izmena i dopuno dostavite pismeno (ili e-mailom) najkasnije 8 dana pre Skupstine.
« Poslednja izmena: Januar 19, 2009, 02:36:58 posle podne NOCA »

Chriss

 • Gost
Odg: Predlog novog Statuta MAS-a !
« Odgovor #2 poslato: Januar 19, 2009, 04:57:32 posle podne »
U CLAN 1 i CLAN 2 se spominju samo klubovi iz Drbije i Republika Srbija.Sta je sa klubovima iz Republike Srpske?

Van mreže Gnjat - MK La Moto

 • Bajker Bez Granica
 • *******
 • Poruke: 1405
Odg: Predlog novog Statuta MAS-a !
« Odgovor #3 poslato: Januar 19, 2009, 05:58:14 posle podne »
Clan 12.
Strani moto klub može biti član MAS-a ukoliko to nije u suprotnosti sa interesima Republike Srbije, ukoliko to nije zakonom ograničeno i ako lično prihvata odredbe Statuta.

Chriss

 • Gost
Odg: Predlog novog Statuta MAS-a !
« Odgovor #4 poslato: Januar 19, 2009, 06:54:29 posle podne »
Da,da kasnije sam procitao,izvini

Van mreže grunf014

 • Bajker Bez Granica
 • *******
 • Poruke: 829
 • Pol: Muškarac
 • Yamaha XJ 900s Diversion Streetfighter
  • M.K.Valjevo
Odg: Predlog novog Statuta MAS-a !
« Odgovor #5 poslato: Januar 28, 2009, 11:19:29 posle podne »
Noco ako mozete ti i Gnjat ponovo da napisete svoje postove posto se nevide, da bi ljudi mogli da procitaju i daju svoje sugestije i predloge na izmene Statuta.
4 TOCKA SLUZE ZA PREVOZ TELA- 2 SU ZA DUSU!!!

Van mreže Rendi

 • Ultimate Biker
 • ********
 • Poruke: 3047
 • Pol: Muškarac
Odg: Predlog novog Statuta MAS-a !
« Odgovor #6 poslato: Januar 29, 2009, 12:56:55 pre podne »
Nema postova ne samo u ovoj temi vec i drugim temama

Van mreže NOCA

 • Vozi da sve vidis i da te svi vide!
 • Bajker Bez Granica
 • *******
 • Poruke: 1415
 • Pol: Muškarac
Odg: Predlog novog Statuta MAS-a !
« Odgovor #7 poslato: Januar 29, 2009, 01:16:44 posle podne »
 Imamo malo problema sa forumom. Resava se.

Van mreže vudu

 • Ultimate Biker
 • ********
 • Poruke: 3863
 • Pol: Muškarac
 • YAMAHA FJR 1300A
Odg: Predlog novog Statuta MAS-a !
« Odgovor #8 poslato: Januar 29, 2009, 01:43:33 posle podne »
Nema postova ne samo u ovoj temi vec i drugim temama

 Od danas svi postovi,u kojima je nedostajao text,su ponovo u integralnoj verziji sa dostupnim textom ;)
VALJEVSKA PODVALA