Februar 23, 2024, 08:15:39 pre podne

Autor Tema: AKTUELNI PRAVILNIK MOTO ASOCIJACIJE SRBIJE USVOJEN 24.02.2018 GODINE U DEBELJAČI  (Pročitano 12557 puta)

0 Članovi i 2 gostiju pregledaju ovu temu.

Van mreže MR.Čokanlija

 • Administrator
 • Ultimate Biker
 • *
 • Poruke: 4249
 • Pol: Muškarac
  • Moto KLub Čokanlija na WEB-u...
PRAVILNIK MOTO ASOCIJACIJE SRBIJE

Član 1.
Član MAS-a može postati svaki moto klub koji je registrovan u nadležnim institucijama i prihvata odredbe Statuta i pravilnika MAS-a.


Član 2.
Svi članovi MAS-a imaju jednaka prava i obaveze.


Član 3.
Moto Asocijacijom Srbije upravlja Skupština sastavljena od po jednog predstavnika iz svakog moto kluba koja bira predsednika i predlaže 10 (deset) članova od kojih predsednik bira 4 (četiri) člana UO MAS-e. Predsednik UO ujedno i predsedava Skupštinom MAS-a.
Upravnom odboru mogu se dodati još dva koptirana člana koje predlaže Skupština.


Član 4.
Predloženi kandidat za predsednika Moto Asocijacije Srbije mora ispunjavati sledeće uslove:
- Kandidat može biti samo iz moto kluba koji je punopravni član MAS-a
- Kandidat mora biti Punopravni član moto kluba najmanje 2 (dve) godine.
- Neophodno je da bar 1 (jedan) mandat bio u rukovodstvu svog kluba, Predsednik, Član UO ili NO)
- Da nije bio krivično osuđivan ni gonjen (potvrda iz MUP-a)
- Da u svom radu nije bio smenjen sa neke funkcije u rukovodstvu svog kluba ili MAS-a.
- Kandidati za članove UO i NO moraju da ispunjavaju prva tri uslova.
- Svaki novi predsednik MAS-a mora doneti napismeno I overeno pečatom svog kluba, sa potpisima članova Upravnog odbora, da njegov klub moralno I finansijski stoji iza njega.


Član 5.
Odlučivanje na Skupštini je javno i većinsko, dizanjem ruku ili prozivkom, a po odluci Skupštine i tajno.
Član 6.
Upravni Odbor Moto Asocijacije Srbije može da odlučuje o bitnim odlukama uz punu odgovornost Skupštini MAS-a.
Članovi Upravnog i Nadzornog odbora su u obavezi da redovno posećuju sastanke UO i NO kao i Skupštine MAS-a.
Neaktivnost u radu kao i tri neopravdana izostanka sa sastanaka odnosno Skupština u kalendarskoj godini  izuskuju smenu i imenovanje novog člana Upravnog odbora, odnosno Nadzornog odbora.
Skupštinu vodi predsednik MAS-a ili drugo lice koje predsednik ovlasti.
Ako neko remeti red i rad Skupštine, predsedavajući može da ga opomene, a posle druge opomene da to isto lice udalji sa Skupštine i o tome obavesti njegov klub.
Izlaganja učesnika u raspravi ne treba da traju duže od pet minuta. Reći kratko i jasno vezano za temu dnevnog reda.


Član 7.
Svaki član Skupštine Moto Asocijacije Srbije je odgovoran za sprovođenje odluka MAS-a.


Član 8.
Svaki član Skupštine može podneti predsedništvu predlog ili zahtev u pisanoj formi za razmatranje, o čijem zahtevu mora biti obavešten u roku od 15 (petnaest) dana.


Član 9.
Prijem novih klubova u članstvo MAS-a obavlja se tokom cele godine.
Novoosnovani klub stažira i ima status privremenog člana sa mogućnošću pravljenja letnje žurke, uz poštovanje termina starijeg kluba u MAS-u i 100 km udaljenosti, i nema pravo glasa minimum godinu dana.
Stari, afirmisani klubovi ulaskom u MAS takođe stažiraju, ali se njima dozvoljava da odmah prave skup, uz poštovanje termina starijeg kluba u MAS-u i 100 km udaljenosti.
Na zadnjoj Skupštini u godini se vrši prijem za punopravnog člana radi štampanja kalendara.
U godini stažiranja klub kandidat za prijem u punopravno članstvo mora učestvovati u 90 % akcija kao i sastanaka u organizaciji MAS-a.
Na letnjoj žurci je besplatan ulaz.

Član 10.
Klubovi koji izađu iz MAS-a , a ne izmire svoja dugovanja,  neće se moći vratiti u MAS dok ta dugovanja ne izmire. Evidencija dugovanja će se voditi u evrima. Tek kada se izmire sva dugovanja prema MAS-u, na prvoj sledećoj Skupštini će se razmatrati o njihovom ponovnom prijemu u MAS.

Član 11.
Članarina Moto Asocijacije Srbije je godišnja i plaća se u roku od 30 dana od prijema za nove klubove, a za stare članove najkasnije do 31. decembra tekuće godine, za narednu godinu.
Klub koji nije u mogućnosti da izmiri obaveze u datom roku dužan je da u pismenoj formi dostavi molbu UO sa obrazloženjem, a u istom roku UO donosi odluku i obaveštava klub u predviđenom roku.
O visini članarine odluku donosi skupština na prvoj Skupštini organizovanoj nakon moto sezone.


Član 12.
Ukoliko se ne uplati članarina do rokova propisanih članom 11. Pravilnika, klub gubi pravo pojavljivanja u zvaničnom Kalendaru Moto Skupova za narednu sezonu. Ukoliko klub ne dostavi dopis o kašnjenju uplate, klubu automatski prestaje članstvo u Moto Asocijaciji Srbije.


Član 13.
Sve sporove u okviru članstva u MAS-u rešava UO u roku od 15 (petnaest) dana. Žalbe se podnose u pisanoj formi.
Upravni odbor se obavezuje da zainteresovane strane obavesti o rešenju u pisanoj formi u roku od 15 (petnaest) dana.


Član 14.
MAS se na predlog Upravnog odbora može udružiti sa srodnim društvima i organizacijama, ukoliko postoji zajednički interes, a u cilju promocije motociklizma, bezbednosti saobraćaja i humanitarnih akcija, s tim da potencijalno društvo ili organizacija posluje u skladu sa zakonom Republike Srbije i moralnim načelima za koja se zalaže MAS, kao i da je uredno registrovano društvo ili organizacija protiv koje se ne vodi ni jedan krivični postupak.
Radi postizanja ciljeva i zadataka, MAS se može udruživati ili osnivati zakonom propisane oblike, samo i isključivo u okvirima koji neće remetiti načela i ugled MAS-a.
MAS ne može ni u jednom slučaju biti podrška ili ogranak bilo kog drugog društva ili organizacije, osim društava i organizacija Republike Srbije.


Član 15.
Odlukom Skupštine MAS-a od 23.12.2017 godine, svaki član kluba koji je u MAS-u mora biti odgovarajuće obeležen.
Svim članovi Moto Asocijacije Srbije se zabranjuje nosenje obeležja suport stranim klubovima.
Punopravni član kluba (A kategorija, 18 godina i registrovan motor), na prednjoj strani mora imati značku MAS-a,
a na zadnjoj leđnoj strani u dnu prsluka grb MAS-a (izuzev moto klubova koji nemaju mesta zbog velikih obeležja svog kluba koji grb MAS-a mogu staviti na drugom vidnom mestu prsluka kako je izglasano na MAS Skupštini u Paraćinu 2.2.2019-te godine).
Pomagači i simpatizeri (koji nemaju položenu A kategoriju) na prednjoj strani moraju nositi prišivak MAS-a, a na zadnjoj strani na dnu prsluka (izuzev moto klubova koji nemaju mesta zbog velikih obeležja svog kluba koji grb MAS-a mogu staviti na drugom vidnom mestu prsluka kako je izglasano na MAS Skupštini u Paraćinu 2.2.2019-te godine) - izuzev ako ih je klub svojim Pravilnikom već obeležio značkom.
Značka MAS-a je vlasništvo MAS-a i daje se klubu na korišćenje uz novčanu naknadu u visini cene izrade iste. Nakon eventualnog izlaska kluba iz MAS-a klub vraća značke bez povraćaja novčanih sredstava, a odlukom Skupštine  od 31.3.2018 godine u Rudovcima.
Zastava je vlasništvo MAS-a i daje se klubovima na korišćenje, a predsednici klubova potpisuju revers i overavaju isti pečatom kluba, tako da imaju obavezu da prilikom izlaska iz MAS-a vrate zastavu i značke MAS-a.


Član 16.
U jednom gradu može se održati više moto skupova u toku godine, ali razmak između dva moto skupa mora biti minimum 30 dana. Prednost biranja termina ima stariji klub u MAS-u, tj. onaj klub koji je bio aktivniji i ispunio sve obaveze prema MAS-u  i  učestvovao u događajima koje je organizovao MAS (članarina, Skupštine, otvaranje moto sezone, centralni moto skup, reli i sl.). 
Odluku o klubu organizatoru doneće sami klubovi ili ako ne mogu da se dogovore Skupština Moto Asocijacije Srbije.


Član 17.
Svaki skup mora da zadovolji kriterijume elaborate skupa.


Član 18.
- Moto klub se mora pridržavati prijavljenog termina održavanja moto skupa.
- Ukoliko odustane od planiranog termina moto skupa može zatražiti od UO novi termin uz pismeno obrazloženje odustajanja - promene termina a najkasnije do 1 (prvog) marta tekuće godine.
- Klub koji samovoljno promeni termin moto skupa naredne godine gubi pravo pojavljivanja u zvaničnom kalendaru moto skupova.
- U slučaju smrti člana kluba ili bliže rodbine klub može otkazati skup po skraćenom postupku uz konsultaciju sa Predsednikom ili UO i obavezu da otkazivanje moto skupa objavi na internet sajtu MaAS-a kao i na drugim moto sajtovima.
Član 19.
Klub organizator skupa je obavezan da do kraja moto sezone (10.09.-15.09.)  u pisanoj formi obavesti UO o organizavanom skupu.
Izveštaj mora sadržati:
- Broj posetilaca po klubovima
- Vremenske uslove
- Muzičke sastave
- Ispunjenost postavljenih kriterijuma


Član 20.
Član Upravnog odbora i Skupštine Moto Asocijacije Srbije može u pisanoj ili elektronskoj formi dostaviti dopis sa svojim primedbama ili pohvalama na račun organizatora skupa, a najkasnije do kraja sezone.


Član 21.
Na kraju sezone UO će sumirati izveštaje klubova i dopise članova.
Materijali će biti obrađeni i Upravni odbor će obavestiti Skupštinu MAS-a.
Moto klub čija organizacija moto skupa na osnovu izveštaja i dopisa nije ispunio tražene kriterijume gubi pravo organizovanja moto skupa naredne sezone. Odluku o zabrani donosi Skupština, a na predlog i obrazloženje Upravnog odbora.
Žurke koje dobiju prelazne ocene sledeće godine dobiće termine za skupove.


Član 22.
Moto Asocijacija Srbije je obavezna da zvanični kalendar Moto Skupova objavi u moto časopisima i na moto sajtovima kako u Srbiji tako i u dostupnim časopisima i kalendarima u inostranstvu.


Član 23.
Svi Moto klubovi moraju jednom godišnje, a najkasnije do 1 (prvog) marta Upravnom odboru dostaviti spisak članova sa osnovnim podacima (ime, prezime, nadimak, godina rođenja).


Član 24.
Svaki Moto klub Moto Asocijacije Srbije mora imati ovlašćenog predstavnika na sajtu MAS-a.
Svaki predstavnik mora biti vidno obeležen i pored svoga imena u produžetku imati i dodatno ime kluba koji predstavlja.
Svaki predstavnik kluba na forumu mora da svojim prisustvom i svojim aktivnim radom učestvuje u radu našeg sajta i foruma.


Član 25.
Klub u svom reklamnom materijalu (letci, plakate, diplome, zahvalnice, članske karte i slično) mora imati na vidnom mestu grb Moto Asocijacije Srbije.


Član 26.
Prisustvo predsednika ili predstavnika kluba na Skupštinama MAS-a je obavezno.
Predstavnik kluba mora biti član kluba koji predstavlja.
Izostajanje sa većine Skupština MAS-a u toku kalendarske godine povlači automatsko isključenje iz MAS-a.
- Izostanak sa jedne skupštine se ne kažnjava.
- Drugi izostanak povlači penale u protivrednosti od 50 eura.
- Treći izostanak povlači penale od 75 eura.
- Četvrti izostanak povlači penale od 100 eura.


Član 27.
U slučaju sahrane člana MAS-a, obavestiti predsedništvo MAS-a koje će organizovati odlazak na sahranu.


Član 28.
Nepoštovanje Pravilnika Moto Asocijacije Srbije povlači sa sobom opomenu koja je validna 13 meseci, i može je izreći Upravni odbor ili Skupština MAS-a.
Ponavljanje prekršaja povlači automatsko isključenje kluba iz Moto Asocijacije Srbije.


MAS Skupština – Debeljača   24.02.2018 godine                                                                                                 


                                                                                      Predsednik Moto Asocijacije Srbije
                                                                                                         Josip Hapčak
« Poslednja izmena: Februar 08, 2019, 01:14:14 posle podne od strane MR.Čokanlija »
DOBRODOŠLI SVI - JEDNIM KLIKOM REGISTRUJTE SE NA FORUM MOTO ASOCIJACIJE SRBIJE:
http://forum.motoasocijacijasrbije.com/index.php?topic=13614.0

MAS JE JAK ONOLIKO KOLIKO SMO SVI MI ZAJEDNO JAKI!!!
PRATITE MOTO ASOCIJACIJU SRBIJE NA FACEBOOK-U:
https://www.facebook.com/MotoAsocijacijaSrbijeMAS

Van mreže MR.Čokanlija

 • Administrator
 • Ultimate Biker
 • *
 • Poruke: 4249
 • Pol: Muškarac
  • Moto KLub Čokanlija na WEB-u...
Odg: AKTUELNI PRAVILNIK MOTO ASOCIJACIJE SRBIJE USVOJEN 24.02.2018 GODINE U DEBELJAČI
« Odgovor #1 poslato: Februar 08, 2019, 01:12:04 posle podne »
Član 15 MAS pravilnika dopunjen jednoglasnom odlukom skupštine održane u Paraćinu 2.2.2019-te godine
sledećom dopunom pravilnika koja se tiče obaveznog obeležavanja svih članova Moto Asocijacije Srbije:

Član 15.
Odlukom Skupštine MAS-a od 23.12.2017 godine, svaki član kluba koji je u MAS-u mora biti odgovarajuće obeležen.
Svim članovi Moto Asocijacije Srbije se zabranjuje nosenje obeležja suport stranim klubovima.
Punopravni član kluba (A kategorija, 18 godina i registrovan motor),
na prednjoj strani mora imati značku MAS-a,
a na zadnjoj leđnoj strani u dnu prsluka grb MAS-a (izuzev moto klubova koji nemaju mesta zbog velikih obeležja svog kluba koji grb MAS-a mogu staviti na drugom vidnom mestu prsluka kako je izglasano na MAS Skupštini u Paraćinu 2.2.2019-te godine).
Pomagači i simpatizeri (koji nemaju položenu A kategoriju) na prednjoj strani moraju nositi prišivak MAS-a, a na zadnjoj strani na dnu prsluka (izuzev moto klubova koji nemaju mesta zbog velikih obeležja svog kluba koji grb MAS-a mogu staviti na drugom vidnom mestu prsluka kako je izglasano na MAS Skupštini u Paraćinu 2.2.2019-te godine) - izuzev ako ih je klub svojim Pravilnikom već obeležio značkom.
Značka MAS-a je vlasništvo MAS-a i daje se klubu na korišćenje uz novčanu naknadu u visini cene izrade iste. Nakon eventualnog izlaska kluba iz MAS-a klub vraća značke bez povraćaja novčanih sredstava, a odlukom Skupštine  od 31.3.2018 godine u Rudovcima.
Zastava je vlasništvo MAS-a i daje se klubovima na korišćenje, a predsednici klubova potpisuju revers i overavaju isti pečatom kluba, tako da imaju obavezu da prilikom izlaska iz MAS-a vrate zastavu i značke MAS-a.
[/i]
DOBRODOŠLI SVI - JEDNIM KLIKOM REGISTRUJTE SE NA FORUM MOTO ASOCIJACIJE SRBIJE:
http://forum.motoasocijacijasrbije.com/index.php?topic=13614.0

MAS JE JAK ONOLIKO KOLIKO SMO SVI MI ZAJEDNO JAKI!!!
PRATITE MOTO ASOCIJACIJU SRBIJE NA FACEBOOK-U:
https://www.facebook.com/MotoAsocijacijaSrbijeMAS