Februar 23, 2024, 06:43:40 pre podne

Autor Tema: Statut MAS-a  (Pročitano 4084 puta)

0 Članovi i 1 gost pregledaju ovu temu.

Van mreže NOCA

  • Vozi da sve vidis i da te svi vide!
  • Bajker Bez Granica
  • *******
  • Poruke: 1415
  • Pol: Muškarac
Statut MAS-a
« poslato: Januar 14, 2008, 01:14:03 posle podne »
    MOTO ASOCIJACIJA SRBIJE
           

                                                     STATUT
                           SPORTSKOG MOTOCIKLISTICKOG UDRUZENJA
                                    MOTO KLUBOVA SRBIJE – MAS


Na osnovu clana 27. st.2. Zakona o sportu I cl.4. st.1. i 5.st.1. Pravilnika o registraciji sportskih organizacija kao udruzenja sportskih drustava I saveza, Skupstina sportskog motociklistickog saveza moto klubova Srbije, usvojila je na sednici odrzanoj 2007god.
STATUT
SPORTSKOG MOTOCIKLISTICKOG SAVEZA SRBIJE
POD IMENOM – MAS

I OPSTE ODREDBE

CLAN 1.
   Sportsko motociklisticki savez moto klubova Srbije, pod nazivom MAS je drustvena , sportska, vanstranacka motociklisticka organizacija u kojoj se udruzuju moto klubovi Srbije radi ostvarivanja licnih I zajednickih ciljeva I zadataka utvrdjenih ovim Statutom.

CLAN 2.
   Sediste  MAS-a se nalazi u                                                                                       
Svoju aktivnost  MAS obavlja na teritoriji Republike Srbije.

CLAN 3.
   MAS ima svijstvo pravnog lica, I to sa pravima,  obavezama I odgovornostima koji proisticu iz Ustava, Zakona I Statuta. MAS predstavlja organ upravljanja-predsednik, a zastupaju ga predsdnik, podpredsednik I sekretar.

CLAN 4.
   MAS ima pecat, stambilj I zastavu saveza. Pecat je okruglog oblika I na njemu pise Moto Savez Srbije-MAS. MAS ima svoj amblem, memorandum, znacku I maskotu koje ce odrediti Skupstina MAS-a naknadno.

II CILJEVI I ZADACI
CLAN 5.
   Mas podstice I koordinira aktivnost svojih clanova, odnosno klubova na ostvarivanju licnih I zajednickih ciljeva u skladu sa Ustavom , Zakonom I odredbama ovog Statuta. U ostvarivanju ciljeva I zadataka MAS narocito radi na:
organizovanju I odrzavanju moto manifestacija nacionalnog I medjunarodnog karaktera
organizovanu I odrzavanju motociklistickih sportskih manifestacija odnosno takmicenja I drugih manifestacija nacionalnog I medjunarodnog karaktera
unapredjenu sticanja vestine motociklistickog iskustva I znanja kroz sopstvene organizovane strucne ustanove I donosenju vece sigurnosti prilikom bavljenja motociklizmom
razvijanju I omasovljavanju motociklizma cime doprinosi razvoju sporta I fizicke culture
stvaranju materijalnih, kadrovskih I drugih uslova za stricno usavrsavanje I razvoj na licnom planu kao I afirmaciju svojih clanova kroz rad I licno angazovanje
stvaranje materijalnih I finansijskih uslova  kako bi clanovi moto saveza ucestvovali na takmicenjima I okupljanjima motociklista, kako u zemlji tako I u inostranstvu
negovanju I gajenju tradicije motociklizma

III ODNOSI I SARADNJA SA DRUGIM ORGANIZACIJAMA I ZAJEDNICAMA

CLAN 6.

   Radi ostvarivanja zajednickih potreba I interesa MAS donosi programe I planove rada za ucesce u medjunarodnim aktivnostima.

CLAN 7.

   Radi ostvarivanja svojih ciljeva I zadataka MAS se moze udruziti I sa srodnim drustvima I privatnim organozacijama I sa njima napraviti sporazum o saradnji. Odluku donosi Skupstina MAS-a.
CLAN 8.

   Radi postizanja ciljeva I zadataka MAS moze osnivati preduzeca, ustanove, agencije I druge zakonom propisane oblike kako u zemlji, tako I u inostranstvu, samostalno ili sa drugim pravnim I fizickim licima.
CLAN 9.

   MAS moze razvijati odredjene oblike medjunarodne saradnje sa srodnim organizacijama iz drugih zemalja u skladu sa drustvenim dogovorom o medjunarodnoj saradnji  drustvenih organizacija I saveza.

CLAN 10.

Odluku o udruzivanju I saradnji sa drugim srodnim organizacijama moze doneti Skupstina MAS-a.
IV CLANSTVO U MAS-u

CLAN 11.

clanovi MAS-a su moto klubovi Srbije koji svojim aktivnostima doprinose ostvarivanju ciljeva I zadataka MAS-a
clan MAS-a moze postati svaki moto klub Srbije koji prihvata odredbe ovog Statuta
clanstvo u MAS-u se stice podnosenjem pristupnice I upisom u registar MAS-a
svi clanovi imaju jednaka prava
          CLAN 12.

   Strani moto klub moze biti clan moto saveza ukoliko ti nije u suprotnosti sa interesima Republike Srbije, ukoliko to nije zakonom ograniceno I ako licno prihvata odredbe Statuta.

CLAN 13.

   Prava, duznosti I obaveza clanova MAS-a su:
da bira I bude biran u organe uprave MAS-a I da ativno I odgovorno ucestvuje u njihovom radu
da ucestvuje u  realizaciji programa rada I da doprinese njegovom strucnom organizacionom, kadrovskom I materijalnom razvoju
da se u radu pridrzava zakonskih propisa ovog Statuta I drugih akata MAS-a
sa svojim moralnim likom, radom I ponasanjem cuva ugled MAS-a
da bude informisan o svim bitnim pitanjima ia rada MAS-a
da uredno placa godisnju clanarinu MAS-a
odluku o iznosu clanarine donosi Skupstina MAS-a

CLAN 14.

clanstvo u MAS-u prestaje dobrovoljno,istupanjem clana MAS-a
clanstvo u MAS-u prestaje brisanjem iz evidencije
clanstvo u MAS-u prestaje iskljucivanjem na osnovu odluke Skupstine MAS-a
clanstvo u MAS-u prestaje prestankom  rada MAS-a
smatra se da je clan istupio iz MAS-a ukoliko posmeno podnese zahtev o dobije resenje o prestanku clanstva

V ORGANI MAS-a
Skupstina MAS-a
Upravni odbor
Nadzorni odbor
CLAN 15.

   Skupstina MAS-a je najvisi organa upravljanja.
Skupstinu MAS-a sacinjavaju predstavnici moto klubova koje su njihove Skupstine izabrale, I to po jedan predstavnik iz svakog moto kluba.
Skupstna ima sledece nadleznosti:
utvrdjuje program rada I finansijski plan rada
donosi pojedinacna I opsta akta I vrsi dopune I izmene
odlucuje o dodeli nagrada I priznanja MAS-a
utvrdjuje visinu clanarine , izgled amblema,zastave I znacke MAS-a
imenuje glavnog I odgovornog urednika glasila I publikacija
odlucuje o molbama, predlozima, prigovorima I zalbama clanova MAS-a upucenih Skupstini
donosi odluku o prestanku rada moto saveza, podmirenju obaveza I raspodeli imovine po prestanku rada


CLAN 16.
sednica skupstine odrzava se najmanje jednom godisnje, a po potrebi moze I vise puta
sednicu Skupstine saziva Upravni odbor. Odlukom o sazivanju odredjuje se vreme I mesto odrzavanja,kao I predlog dnevnog reda. Poziv se upucuje najmanje deset dana pre odrzavanja Skupstine
sednicom Skupstine predsedava predsednik moto saveza
CLAN 17.
   Upravni odbor je organ upravljanja I ima pet clanova koje Skupstina bira iz redova clanova. Predsednik,podpredsednik I sekretar su clanovi  Upravnog odbora. Mandat clanova Upravnog odbora traje dve godine I ista lica mogu ponovo biti birana, ako Skupstina drugacije ne odluci.
CLAN 18.
   Nadzorni odbor ima tri clana I ista lica mogu biti ponovo birana. Nadzorni odbor vrsi kontrolu materijalno finansijskog poslovanja u skladu sa Zakonom I ovim Statutom. Mandat novoizabranog clana Nadzornog odbora traje do isteka mandata ostalih clanova odbora.

CLAN 19.

   Upravni odbor MAS-a vrsi sledece poslove:
rukovodi radom MAS-a, odlucuje o svim pitanjima iz svoje nadleznosti u skladu sa ovim Statutom, Zakonom I propisima
stara se o sprovodjenju odluka Skupstine
organizuje izvrsenje I prati realizaciju programa rada
ostvaruje medjunarodnu saradnju
utvrdjuje predlog nacrta izmena I dopuna Statuta I drugih akata moto saveza koje donosi Skupstina
bira I opoziva delegate moto saveza u organe organizacija u koje je moto savez udruzen
donosi odluku o nabavci osnovnih sredstava, inventara moto saveza I odlucuje o nacinu njihovog koriscenja
odlucuje o dodeli nagrada I priznanja clanovima moto saveza
Upravni odbor radi na sednicama koje se odrzavaju prema potrebi
odluke su punovazne ukoliko je prisutno vise od polovine clanova
obavlja I druge poslove predvidjene ovim Statutom
za svoj rad Upravni odbor odgovara Skupstini moto saveza

CLAN 20.

   Sednice upravnog odbora saziva I njima rukovodi predsednik MAS-a. Osim toga, predsednik ima sledeca zaduzenja:
stara se o izvrsenju programa I primeni ovog Statuta I drugih akata
zastupa Upravni odbor I MAS I predstavlja MAS
ovlascen je da zastupa moto savez u obavljanju poslova koji su u opstem interesu MAS-a, kao I da deponuje svoj potpis kod privrednog suda I nadleznih organizacija
predsednika zamenjuje potpredsednik u poslovima vezanim za osnovnu delatnost moto saveza,kao I u obavljanju drugih poslova po ovlascenju predsednika
za obavljanje poslova predsednik moze ovlastiti I drugo lice
mandate predsednika traje dve godine sa mogucnoscu ponovog izbora-ako Skupstina drugacije ne odluci

CLAN 21.

   Sekretar MAS-a ima zadatak da:
zastupa MAS u imovinsko pravnim odnosima I to po ovlascenju predsednika
priprema materijale za sednice Skupstine moto saveza
stara se I neposredno je odgovoran za izvrsenje programa rada I finansijskog plana moto saveza, primenu Statuta I drugih akata
obavlja I druge poslove predvidjene ovim Statutom koje su mu poverili ili ga ovlastili predsednik ili Upravni odbor
VI JAVNOST RADA

CLAN 22.

   Rad moto saveza je javan. Upravni odbor donosi odluke I preuzima mere koje ce obezbediti javnost rada.
VII IMOVINA – SREDSTVA MAS-a

CLAN 23.

   Za ostvarivanje ciljeva I zadataka utvrdjenih ovim Statutom MAS stice novcana sredstva na sledeci nacin:
od doprinosa I clanarine svojih clanova
iz sopstvenih prihoda
od poklona I donatorstva
od drugih ostvarenih prihoda, u skladu sa Zakonom
Materijal, oprema I delovi koje nabave clanovi za potrebe MAS-a smatraju se sredstvima MAS-a.

CLAN 24.
Imovinom MAS-a upravlja Upravni odbor, predsednik I sekretar, a odgovorni su Skupstini.
CLAN 25.

   Sredstva MAS-a se utvrdjuju I rasporedjuju finansijskim planom. FInansijski plan donosi, a zavrsni racun usvaja Skupstina MAS-a najmanje jednom godisnje. Moto savez moze za svoje clanove vrsiti nabavku novih motocikala I rezervnih delova,kako u zemlji tako I u inostranstvu.
moto savez moze imati prostorije u okviru kojih ce raditi bife za clanove saveza
organizovace se razne priredbe I manifestacije,kao I susreti sa moto savezima I moto klubovima iz inostranstva
obavljanje pojedinacnih strucnih poslova: finansijskih,administrativno tehnickih I pomocnih, koji s u privremenog karaktera, Upravni odbor moze da poveri pojedinim radnicima na osnovu zakljucenog pismenog ugovora o povremenom vrsenju tih poslova
u cilju posebnog priznanja za postignute rezultate u radu moto saveza Upravni odbor moze  dodeljivati  posebna priznanja I materijalne ili novcane nagrade
ustanovljenje priznanja I nagrada,  kao I uslovi I kriterijumi za njihovo dodeljivanje I nacin njihovog dodeljivanja regulisu se odlukom koju donosi Upravni odbor moto saveza

VIII  DISCIPLINSKA ODGOVORNOST

CLAN 26.

   Za povredu odredaba ovog Statuta I za pricinjenu stetu na sredstvima MAS-a clanovi MAS-a disciplinski I materijalno odgovaraju. Za disciplinsku I materijalnu odgovornost postupak pred Skupstinom moto saveza moze pokrenuti svaki clan MAS-a. Upravni odbor moze doneti poseban pravilnik za nagradjivanje I kaznjavanje clanova moto saveza, prema kome su svi clanovi saveza obavezni dag a postuju.
IX IZMENE I DOPUNE STATUTA
CLAN 27.

   Inicijativu za izmenu I dopunu Statuta mogu dati svi clanovi MAS-a I dostaviti Upravnom odboru u  pisanom obliku.
Odluku o imaeni I dopuni Statuta donosi Skupstina MAS-a licnim izjasnjavanjem clanova Skupstine putem glasanja.
X PRESTANAK RADA MAS-a
CLAN 28.

   MAS moze prestati sa radom na osnovu odluke Skupstine ili na osnovu odluka nadleznog drzavnog organa o raspustanju MAS-a. Skupstina pre donosenja odluke o raspustanju I prestanku rada MAS-a donosi odluku o raspodeli imovine.
Za punovaznu odluku Skupstine I prestanku rada potrebo je da se izjasni najmanje dve trecine Clanova Skupstine. Uslucaju prestanka rada MAS-a, imovina  MAS-a pripada:
ostala imovina ,na osnovu odluke Skupstine,koristi se u cilju podmirenja obaveza MAS-a
sva ostala imovina vraca se vlasnicima od kojih je dobijena na koriscenje

XI PRELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE
CLAN 29.
   Ovaj statut stupa na snagu danom donosenja.


Predsednik MAS-a

Novica Trifunovic